Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za komunální odpad) a ze psů - rok 2019

24. ledna 2019

Výběr místních poplatků za komunální odpad a psy v hotovosti bude probíhat na obecním úřadě Horní Bludovice v kanceláři M. Krčové v termínech:

 

 • pondělí            18. února 2019           10:00 – 12:00  12:30 – 18:00

 • úterý                19. února 2019           08:00 – 12:00  12:30 – 16:00

 • středa              20. února 2019           10:00 – 12:00  12:30 – 18:00

 • čtvrtek             21. února 2019           07:00 – 12:00  12:30 – 15:00

 

Výše poplatků:

            Komunální odpad    550,- Kč/ rok / poplatník

            Pes – první                70,- / rok / pes

            Pes – druhý a další   90,- / rok / pes

 

Splatnost poplatků:

            Komunální odpad    do 28. února 2019, resp. první polovina

do 28. února 2019 a druhá do 30. června 2019

            Pes                             do 30. června 2019 

 

Místní poplatky lze uhradit také bankovním převodem. Při úhradě touto formou se nejdříve 7 dní po platbě dostavte na obecní úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici a pytlů na sběr plastů.

 

Bankovní spojení:

 • Česká spořitelna, a.s.

 • č.ú.: 168 205 0359/0800

 • text: jména osob, za které je poplatek hrazen

 • variabilní symbol – komunální odpad: 1340

 • variabilní symbol – psi: 1341

 • specifický symbol: číslo popisné

   

  Upozorňujeme, že pokud neuvedete ve specifickém symbolu číslo popisné a v textu jména osob, za která poplatek hradíte, bude muset být platba převedena na účet nejasných plateb a poplatek tak zůstane neuhrazený, a to do doby identifikace platby (písemným dotazem u majitele bankovního účtu, ze kterého platba přišla).

 

Místní poplatek za komunální odpad - poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí (čl. 2, odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2018):

 

  1. fyzická osoba,

   1. která v obci trvalý pobyt,

   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

     

  1. fyzická osoba, která ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

    

   Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

    

Místní poplatek za komunální odpad – osvobození a úlevy

Dle čl. 6 odst. 1 vyhlášky je od poplatku osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky (tj. pouze fyzická osoba, která v obci trvalý pobyt), která je

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

    

Dle čl. 6 odst. 2 vyhlášky se od poplatku se osvobozuje fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a)  (tj. pouze fyzická osoba, která v obci trvalý pobyt) vyhlášky:

  1. po dobu výkonu vazby, po dobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a po dobu umístění v ústavu zabezpečovací detence,

  2. po dobu, po kterou je nezvěstná,

  3. po dobu pobytu mimo území České republiky, trvá-li nepřetržitě déle než tři měsíce.

    

Úleva se poskytuje poplatníkovi uvedenému v čl. 2 odst. 1 písm. a), který je studentem a je prokazatelně po dobu studia ubytován na internátě, kolejích nebo zajištěno privátní ubytování, a to ve výši 50% sazby poplatku.

 

Podrobněji viz Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 2/2018.

Obecní úřad Horní Bludovice