Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12. července 2016, 14:07

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

 

1. hydrogeologický posudek stavby „chodník ZŠ-Záguří“ – viz příloha hydrogeologicky-posudek.pdf

 

2. příčný řez stavby „chodník ZŠ-Záguří“ – viz příloha pricne-rezy---parcela-99_13.pdf

 

3. kompletní projektová dokumentace stavby „chodník ZŠ-Záguří“ ve stupni DÚR – viz pdf.zip

 

4. odpovědi k těmto připomínkám k projektové dokumentaci uvedené stavby:

 

- doplnění o konkrétní fakta a skutečnosti u problematiky možného posunu oplocení a sloupu – odpověď: V B. Souhrnná zpráva, čl. 2.6 Základní technický popis staveb je popsáno řešení posunu sloupu a oplocení. Vše je rovněž zaznačeno ve výkresové dokumentaci doplněné o vysvětlivky, ze kterých jsou patrné připravované stavební zásahy. K posunu sloupu dochází v rámci III. etapy v sousedství pozemku parc.č. 105/2, k.ú. Prostřední Bludovice, detaily – viz výkres DIII.1.1 SITUACE – 1. ČÁST (SO 401 PŘEMÍSTĚNÍ SLOUPU NADZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ). Posun oplocení je součástí IV. etapy a jejím dotčen pozemek parc.č. 113/12, k.ú. Prostřední  Bludovice, detaily – viz výkresy DIV.1 SITUACE (SO 701 ÚPRAVA OPLOCENÍ DL. 63m) a DIV.2.9 POHLED NA 1 POLE OPLOCENÍ.

 

- doplnění o konkrétní fakta a skutečnosti u problematiky vlivů stavby na okolní terén a pozemky, zejména pozemek parc.č. 99/13, k.ú. Prostřední Bludovice – odpověď: Seznam a zábory na dotčených pozemcích jsou uvedeny v A. Průvodní zpráva, čl. 3, písm. i). Konkrétní stavební zásahy na těchto pozemcích jsou patrné z výkresů C.3.1 SITUACE - 1. ČÁST C.3.6 SITUACE - 6. ČÁST, ve kterých jsou zaznačeny hranice pozemků a vysvětlivky, ve spojení s výkresy jednotlivých etap, pro III. etapu DIII1.1 SITUACE - 1. ČÁST a DIII1.2 SITUACE - 2. ČÁST, které rovněž obsahují vysvětlivky. Vliv stavby na terén sousedních pozemků je patrný ze vzorových příčných řezů - pro III. etapu výkres DIII.2 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1, 2 - ze kterých je patrné, že bude-li na sousedním pozemku volný terén bez oplocení, bude zde proveden zásyp zeminou, ohumusení a zatravnění. V případě oplocení bude prostor mezi chodníkem a oplocením vysypán kačírkem do separační geotextilie.

 

- doplnění o stavebně technickou problematiku řešení sjezdů, zejména k pozemku parc.č. 99/13, k.ú. Prostřední Bludovice a o příčný řez stavby u pozemku s parc. č. 99/13 a parc. č. 63/29, k.ú. Prostřední Bludovice – odpověď: Stavebně technická problematika řešení sjezdu, příčné řezy u parc. č. 99/13, k.ú. Prostřední Bludovice – viz výkres PŘÍČNÉ ŘEZY – PARCELA 99/13, u parc. č. 63/29, k.ú. Prostřední Bludovice – viz výkresy DI.1.2 SITUACE – 2. ČÁST, DI.2. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1,2 a DI.2.4 PŘÍČNÉ ŘEZY 5,6.

Přílohy: