Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. května 2017, 14:27

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

 

Kopie (scany v pdf.) veškerých smluv a dohod (resp. všech dvoustranných právních jednání), jejichž předmětem byl převod vlastnického práva k nemovitým věcem dotčené obce na třetí osoby uzavřené v období 1.1.2013 do 11.4.2017 a to ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb.,(účinný do 31.12.2013), zákona č. 513/1991 Sb.,(účinný do 31.12.2013), zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., tj. veškeré smlouvy, jimiž došlo ke zcizení nemovitého majetku obce.

 

 

Přílohy: