Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. května 2018, 17:01

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

 1. Kdo a kdy povolil kácení stromů na pozemku parc.č. 88/6 a 88/3 v k.ú. Prostřední Bludovice

  Rozhodnutí ve věci kácení dřevin na pozemku parc.č. 88/6 v k.ú. Prostřední Bludovice vydal Obecní úřad Horní Bludovice dne 29.11.2017. Rozhodnutí ve věci kácení dřevin na pozemku parc.č. 88/3 v k.ú. Prostřední Bludovice nebylo Obecním úřadem Horní Bludovice vydáno.

 2. V případě, že obec Horní Bludovice vydala povolení, žádáme o kopii žádosti o povolení kácení a kopii povolení kácení

  Rozhodnutí ve věci kácení dřevin vydával Obecní úřad Horní Bludovice, nikoliv Obec Horní Bludovice. Kopii žádosti o povolení kácení dřevin a kopii rozhodnutí v dané věci zasíláme v příloze.

 3. V případě, že byla určená náhradní výsadba, žádáme o informaci kde a jaká a podle čeho byla náhradní výsadba určena

  Náhradní výsadba nebyla uložena.

 4. V případě, že nebyla určená náhradní výsadba, žádáme o informaci z jakých důvodů

  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů, v ustanovení §9 odst. 1 stanoví, že orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu.

 5. V případě, že obec Horní Bludovice vydala povolení ke kácení, žádáme o informaci, jaké byly zákonné důvody pro vydání povolení

  Viz. odůvodnění přiloženého rozhodnutí.

 6. Také žádáme o informaci jaké je využití pozemků p.č. 88/6 a 88/3 v k.ú. Prostřední Bludovice, dle územního plánu

  Pozemky parc.č. 88/6 a 88/3 v k.ú. Prostřední Bludovice jsou v Územním plánu Horní Bludovice zařazeny do plochy se způsobem využití VS – plochy smíšené výrobní.

Přílohy: