Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

21. května 2018, 14:57

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

 

1. Jaké jsou podmínky na vzdělání pro úředníky obecního úřadu Horní Bludovice zpravující agendu „Silniční správní úřad“

Dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“), správní činnosti stanovené Vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (dále jen „prováděcí právní předpis“) zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost.
Úředník, který vykonává správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství musí prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle zákona o úřednících ÚSC.

 

2. Jakým způsobem byla do funkce zařazena úřednice obecního úřadu Horní Bludovice Mokrošová Lucie a jaké je její vzdělání vzhledem k tak odborné funkci?

Zaměstnanec Obce Horní Bludovice, Ing. Mokrošová Lucie, byla do pracovního poměru úředníka zařazena podpisem pracovní smlouvy. Dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o úřednících ÚSC je úředník povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Úřednice Ing. Mokrošová Lucie vykonala zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství a dále zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství.

 

3. Jakým způsobem je odborně zdatná úřednice obecního úřadu Horní Bludovice Mokrošová Lucie k rozhodování ve věci posouzení zdravotního stavu stromů a rostlin? Kdo garantuje její odborná rozhodnutí a kdo a v jakém rozsahu ručí za chyby a omyly způsobené neodborností onoho úředníka?

 Dle ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) zákona o úřednících ÚSC jestliže úředník vykonává 2 nebo více správních činností stanovených prováděcím právním předpisem v obci, kde nejsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu nebo kde není zřízen pověřený obecní úřad, je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost jen pro 1 správní činnost, kterou určí vedoucí úřadu. Úřednice Ing. Mokrošová Lucie prokázala zvláštní odbornou způsobilost pro 2 správní činnosti a je tedy dle zákona o úřednících ÚSC oprávněna vykonávat také správní činnost v ochraně přírody a krajiny.

 

Za škodu, kterou způsobily orgány územního samosprávného celku, pokud ke škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona (dále jen „územní celky v přenesené působnosti“) odpovídá dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci“), stát. Dle ustanovení § 5 písm. a) zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno ve správním řízení, odpovídá stát. Dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu na úředních osobách a na územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily. Je-li dle ustanovení § 17 odst. 4 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci uplatněn nárok na regresní úhradu proti osobě, u níž účast na výkonu veřejné moci náležela k povinnostem vyplývajícím z pracovního poměru, řídí se výše regresní úhrady zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Rozhodnutí ve věci kácení dřevin je rozhodnutím orgánu územního samosprávného celku (obecního úřadu) a je rozhodnutím ve správním řízení. Dle uvedených citací zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci tedy za škodu způsobenou tímto rozhodnutím odpovídá stát a jestliže stát nahradil škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu na úředních osobách, pokud škodu způsobily, přičemž výše úhrady se řídí zákoníkem práce.

 

4. Je umožněna úředníkům obecního úřadu Horní Bludovice soukromá komunikace s účastníky v řízení a jejich informování mimo oficiální cesty?

Dle ustanovení § 303 odst. 2 písm. b) zákoníku práce jsou zaměstnanci územních samosprávných celků zařazeni do obecního úřadu povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. To však neznamená, že by ve svém soukromém životě nemohli soukromě komunikovat s  osobou, která je účastníkem řízení o čemkoliv jiném, než o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání. Zaměstnanci Obce Horní Bludovice zařazeni do obecního úřadu komunikují s účastníky řízení pouze přes oficiální kontakty Obce Horní Bludovice.

 

5. Dále žádám o informace, zda-li již bylo provedeno šetření na pozemcích 288/5, 88/3, 288/1, 88/6, 88/18, Prostřední Bludovice, za účelem zjištění skutečného stavu a kolik bylo pokáceno stromů a zapojeného porostu. Pokud ano, tak žádáme o informaci, kdo šetření provedl, s jakým výsledkem a jaká budou provedena opatření.

 

Obecním úřadem Horní Bludovice bylo provedeno šetření na pozemku parc.č. 88/3 a 88/6, v k.ú. Prostřední Bludovice, při kterém bylo zjištěno, že bylo pokáceno celkem 38 dřevin a 20 keřů. Odpověď na dotaz: „Jaká budou provedena opatření“ nebyla poskytnuta, neboť se jedná o dotaz týkající se budoucího rozhodnutí.