Revitalizace přírodní památky "Stará řeka"

12. ledna 2021, 13:34

Téměř po 3 letech příprav započala na začátku roku 2021 fyzická realizace projektu „Revitalizace přírodní památky Stará řeka“. Moravskoslezský kraj na tento projekt získal finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 3,2 mil Kč.

 

Přírodní památka (PP) Stará řeka byla vyhlášena v roce 2002 tehdejším Okresním úřadem Frýdek – Místek a nachází v k. ú. Prostřední Bludovice a v k. ú. Horní Bludovice. Posláním přírodní památky je zachování slepého ramene řeky Lučiny s výskytem ohrožených druhů živočichů, zejména obojživelníků a plazů. Samotné slepé rameno je fragmentem původního koryta řeky Lučiny, která byla v minulosti v území regulována (napřímená).

 

PP Stará řeka představuje velmi významnou lokalitu pro obojživelníky. Vyskytuji se zde desítky jedinců ropuchy obecné (Bufo bufo), čolka obecného (Lissotriton vulgaris), skokana zeleného (Pelophylax esculentus), skokana krátkonohého (Pelophylax lessonae), v minulosti zde byl potvrzen výskyt čolka velkého (Triturus cristatus). Z plazů se v území vyskytuji ještěrka obecná (Lacerta agilis), a užovka obojková (Natrix natrix).

 

V ČR, ale také na území PP dochází postupně k poklesům v početnostech populací obojživelníků. Důvodů na úrovni republiky je vícero (změny kultur pozemku, ztráta vhodných biotopů, klimatické změny, apod.) V PP Stará řeka je tento jev výsledkem spolupůsobení vícero komplexu negativních vlivů, které slepé rameno ohrožují, nejzávažnějším je zazemňování ramene – vlivem spadu organické hmoty spojené se sedimentací v dnových sedimentech, dochází ke změnám v chemismu vody a k nadměrnému odčerpávání kyslíku z vody. Slepé rameno bylo taktéž v minulosti místem „černých skládek“ i když díky iniciativě dobrovolníků a vlastníků pozemků bylo z území odstraněno velké množství odpadu (např. pneumatik), je slepé rameno i nadále zaneseno velkým množství inertního materiálu.

 

V rámci projektu dojde k odstranění sedimentů a prosvětlení části břehů s odstraněním nelegálních skládek ze slepého ramene řeky Lučiny. Úpravou stávajícího odvodňovacího příkopu s částečnou novou trasou se zlepší podmínky pro zadržení vody a pro výskyt obojživelníků a vodomilných společenstev. Pro obnovu oslunění vodní plochy a snížení množství organického spadu listí a větví do vodního prostředí slepého ramene je navrženo také částečné kácení. Účelem zásahu je snížit eutrofizaci vodní plochy organickým sedimentem a zlepšit tak kvalitu vody s dostatkem kyslíku pro zdárný vývoj a přežívání populací především zvláště chráněných druhů obojživelníků a pro jejich posílení. Opatření také zvýší retenci vody v krajině a samočistící funkce vodní plochy za účelem zvýšení celkové biodiverzity mokřadu a posílení ekologické stability území

 

Odbahnění je plánováno na období neaktivity (zimování) převážné většiny jedinců populace obojživelníků a plazů, cca do března tohoto roku. Toto období zaručuje, že nebudou výrazně narušeny populace daných druhů při jejich aktivní životní fázi a rozmnožování. V případě, že vlivem nepříznivého počasí nebo jiných závažných důvodů nebude možné odbahnění v termínu dokončit, budou práce s ohledem na ochranu obojživelníků přerušeny a započaty na podzim.

 

Samotné realizaci projektu předcházela rozsáhlá administrativní příprava, za kterou patří poděkování celému projektovému týmu a především RNDr. Lukáši Cholevovi, Ph.D., který se již před 20 lety podílel na vyhlášení tohoto území. Poděkování v neposlední řadě náleží také všem vlastníkům dotčených pozemků za udělení potřebných souhlasů s realizací projektu.

 

Jelikož vlastní provedení revitalizace přírodní památky si vyžádá zvýšený pohyb stavební techniky, chtěli bychom touto cestou požádat občany obce o shovívavost v případě dočasného hluku či znečištěni místní komunikace. Firma, která realizuje zakázku dostatečnou kvalifikaci i reference a proto věříme, že vše povede ke zdárnému výsledku a naše přírodní památka zůstane i nadále významným biotopem řady zvláště chráněných druhů.

 

 

 

Ing. Lenka Peichlová

referent ochrany přírody a krajiny

krajský úřad Moravskoslezského kraje

 

Přílohy: