Vláda ČR - krizová opatření platná 04.11. - 20.11.2020 (usnesení č. 1113)

2. listopadu 2020, 14:15

KE DNI 16.11.2020 ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČR č. 1190 Z 16.11.2020

 

Usnesením Vlády ČR č. 1142 ze dne 02.11.2020 bylo toto usnesení č. 1113 změněno následovně:

a) v bodu I. se za bod 5 doplňuje bod 6, který zní:

   "6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,",

b) v bodu II. se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:

    "14. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,",

    Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 15,

c) v bodu VI. se slova "v důležitém státním zájmu konat" nahrazují slovy "konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže".

Přílohy: