Vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

7. ledna 2021, 11:37

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán ve stálém seznamu voličů pro volby do Zastupitelstev krajů a nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Voličský průkaz pro volby do Zastupitelstev krajů se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od 15.04.2020), a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 30.09.2020 do 1600 hod.) nebo písemným podáním v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25.09.2020, obecnímu úřadu. Obecní úřad může předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle ihned ode dne vyhlášení voleb.

 

Voličský průkaz pro volby do Zastupitelstev krajů opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Přílohy: