Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění IS, provádění stavebních prací, umístění či skládání materiálů

10. března 2010, 13:45

K užití místních komunikací na území obce Horní Bludovice jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení Obecního úřadu Horní Bludovice vydané s předchozím souhlasem vlastníka dotčené místní komunikace (Obce Horní Bludovice zastoupené Radou obce), a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem PČR. Obecní úřad Horní Bludovice vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění místní komunikace.

 

Ke zvláštnímu užívání místní komunikace je tedy zapotřebí povolení příslušného silničního správního úřadu, který je vydává ve správním řízení formou rozhodnutí. Vlastník místní komunikace (Obec Horní Bludovice) je účastníkem řízení. Vlastník komunikace povětšinou svůj souhlas váže na splnění určitých podmínek, které silniční správní úřad vtělí do podmínek povolení ke zvláštnímu užívání. Jednou z podmínek Obce Horní Bludovice, jako vlastníka místních komunikací v obci Horní Bludovice, je umisťování inženýrských sítí pod místními komunikacemi formou protlaku místních komunikací, nikoliv překopem místních komunikací.

 

 

 

Každá žádost o povolení zvláštního užívání je proto předložena Radě obce k zaujetí stanoviska (jako vlastníka místní komunikace). Teprve poté je vydáno Obecním úřadem Horní Bludovice rozhodnutí ve věci.

 

Současně s udělením stanoviska Rady obce ke zvláštnímu užívání Rada obce schvaluje záměr výpůjčky pozemku obce za účelem úpravy práv a povinností souvisejících s užitím pozemku ve vlastnictví obce za účelem umístění a uložení inženýrských sítí. Záměr výpůjčky musí být zveřejněn po dobu 15 dní na úřední desce (dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a poté mohou být na dalším jednání rady obce schvalovány smlouva o výpůjčce a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

 

Přílohy: