Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

4. srpna 2021, 13:00

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá Obecní úřad Horní Bludovice na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území Obce Horní Bludovice. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se předkládá při uzavření manželství státního občana České republiky v cizině. Předložení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.

 

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství naleznete v příloze tohoto článku. K písemné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je nutné předložit:

a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince

b) rodný list

c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu

d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

e) úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině

f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Žadatel není povinen předkládat doklady výše uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanský průkazem.

 

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může podat zplnomocněný zástupce. V tomto případě předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

 

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal orgán ČR (dále jen „listina“), je ve většině států třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem státu, ve kterém být listina použita. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z mezinárodních smluv.

 

Vyšší ověření připojí k listině na žádost občana ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo zdravotnictví či ministerstvo obrany), popř. jiný instančně nadřízený orgán (např. městský úřad). Následně připojí své vyšší ověření na listinu oddělení legalizace konzulárního odboru MZV ČR (dále jen „oddělení legalizace“). Nakonec listinu ověřuje zastupitelský úřad státu, ve kterém bude použita. Ověření na zastupitelském úřadě cizího státu se nazývá superlegalizace. Výjimka z povinnosti superlegalizace platí, pokud listina být použita ve státě, se kterým Česká republika uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu. Seznam těchto smluv lze nalézt na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Je-li stát, kde bude listina použita, smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961, provádí MZV konečné ověření listiny formou tzv. apostily, pokud je tato listina vydaná orgány státní správy nebo jinými orgány. U listin vydaných justičními orgány a listin vydaných nebo ověřených notáři provádí konečné ověření Ministerstvo spravedlnosti ČR. Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin byla publikována sdělením MZV č. 45/1999 Sb. a příslušné informace lze nalézt  na webové stránce Haagské úmluvy .

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydané Obecním úřadem Horní Bludovice musí být předem ověřeno Magistrátem města Havířova nebo Krajským úřadem MSK. Za ověření Magistrátem města Havířova nebo Krajským úřadem MSK se nehradí správní poplatek.  Následně připojí své vyšší ověření na listinu oddělení legalizace konzulárního odboru MZV ČR. Ověření listiny oddělením legalizace je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- ve formě kolkové známky (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

 

Ověření na MZV ČR osobně:

Legalizace dokladů se v osobním styku vyřizuje v rámci možností během úředních hodin zpravidla na počkání. V případě většího počtu dokumentů doporučujeme žadatelům se předem telefonicky domluvit s pracovníky oddělení legalizace. Před podáním žádosti o ověření listiny se žadatelům doporučuje přesně zjistit druh dokladů vyžadovaných cizozemskými úřady. Oddělení legalizace si vyhrazuje právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů dle aktuální vytíženosti oddělení (obvykle do 5-ti ověření). Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nutná.

 

Ověření na MZV v poštovním styku:

Ověření listin lze provést i na základě písemné žádosti zaslané v poštovním styku. Žadatel zašle  listinu s příslušným předchozím ověřením (Magistrátem města Havířova nebo Krajským úřadem MSK) a průvodní dopis k ověření předmětné listiny, v němž uvede:

-          stát, ve kterém bude listina použita,

-          svoji přesnou adresu, na kterou být listina doručena,

-          telefonní číslo, event. e-mailovou  adresu.

-          přiloží (nevylepuje) potřebný počet kolkových známek: 100,- za ověření jednoho dokumentu (pro české listiny).

Přílohy: