Žádosti o povolení změny jména nebo příjmení

2. dubna 2020, 10:57

Kdo a za jakých podmínek smí žádat

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejich zákonných zástupců. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení může podat:

 • fyzická osoba – občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte

 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, jen má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců nebo byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu

Jak a kam se obrátit

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. Pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměli, příslušný k projednání žádosti je Úřad městské části Praha 1.

 

Co musí žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele

 • rodné číslo žadatele

 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby

 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte

 • odůvodnění

 

Co musíte předložit k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení

 • rodný list, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavření partnerství žadatele

 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera

 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list

 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky

 • doklad o státním občanství (lze prokázat např. platným občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku)

 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení

 • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud druhý rodič zemřel (v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list), pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek) nebo pokud není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

 • pokud občan České republiky žije v manželství s cizincem, k žádosti o povolení změny příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, jestliže se má změn příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Doklad se nepředkládá, pokud cizinec povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu

 

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Lze využít vzory žádostí o povolení změny příjmení zveřejněné na webových stránkách Obce Horní Bludovice v sekci Potřebuji vyřídit+formuláře:

http://www.hornibludovice.cz/potrebuji-vyridit---formulare/

 

Poplatky

Správní poplatek:

 1. 100,- za vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo dřívější příjmení (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení). Dále za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

 2. 1.000,- za vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Od poplatku je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

Od poplatků je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

 

Lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

 

Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení a na základě nově vydaného matričního dokladu po povolené změně je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního dokladu.

 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

Přílohy: